Skip to main content

 

 

3. ve 4. Sınıf Psikoloji lisans öğrencileri katılabilir.
Programın tamamına katılanlara “KATILIM BELGESİ” verilecektir.

 

6 Ocak 2020

09:30-12:30 Açılış Oturumu (Fener Salonu)
  Psikolojide Çok Değişkenli İstatistiksel Model Uygulamaları: Çoklu Regresyon Modellerinden Yapısal Eşitlik Modellerine - Mehmet Harma
  Psikolojinin son dönemde karşı karşıya kaldığı bazı problemlerin temelinde elde edilen verinin işlenmesi, analiz edilmesi ve daha da önemlisi yorumlanması bulunmaktadır. Araştırma sorusuna en uygun analiz stratejisini belirlemek, istatistiksel bir tutum geliştirmek ve bunu açık bilim pratikleri ile yürürlüğe koymak lisans eğitimden doktora sonuna kadar önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu çalıştayda psikolojinin dikkate aldığı çok değişkenli modellemeler ele alınacaktır. Daha özel olarak, Yapısal Eşitlik Modelleri (YEM) uygulamaları ile gizil değişkenli analizlerin yorumlamaları üzerine odaklanılacak, birinci elden analiz yürütme deneyimi paylaşılacaktır. Her ne kadar geleneksel çoklu regresyon modelleri psikoloji araştırmacıları için güçlü bir analiz aracı olsa da bu tür yöntemler kendi içinde bazı sınırlılıkları içermektedir. Gözlenen değişkenin ölçüm hatasını azaltmayı amaçlayarak daha doğru kestirimler yapabilmeyi amaçlayan gizil değişkenli yapısal eşitlik modellemesi son yıllarda oldukça popülerleşmiştir. Ancak aynı zamanda bu tür modellemelerin de kötüye kullanımı sıklıkla görülmektedir. Bu çalıştay özellikle orta düzey istatistik bilgisine sahip (betimleyici ve çıkarsayıcı istatistikler) katılımcıları hedeflemektedir. Yarım günlük YEM çalıştayı kavramsal ve kuramsal bilgileri katılımcılarla paylaşıp tartışmayı hedeflemektedir. Önceden hazırlanmış örnek veri seti ile katılımcıların verileri analiz etme süreçlerini de içermektedir. YEM analizleri MPlus ve Jamovi programı ile yapılacaktır. Çalıştay için bilgisayar getirmek zorunludur.
Kontenjan Sayısı: 60 kişi
Not: Bilgisayar getirilmesi gereklidir.
14:00-17:00 Paralel Oturum 1 (B-211)
  Bebek ve Çocuklarda Dil Becerileri: Ölçüm Yöntemleri, Veri Kodlaması ve Analizi - Berna A. Uzundağ
  Dil becerileri, çocukların çevreleri hakkında bilgi edinmelerini ve çevrelerindeki insanlarla sosyal etkileşimler içerisine girmelerini sağlar. Çocukların sözel dili kullanma becerileri, onların okul başarıları ve okuma becerileri ile de yakından ilişkilidir. Dil becerileri, bebeklikte gelişmeye başlar ve çocuklar arasındaki bireysel farklılıklar yüksektir. Kış okulunun bu oturumunda bebeklik ve çocukluk döneminde dil becerilerinin (örn. kelime öğrenme) nasıl ölçülebileceği, elde edilen verinin nasıl kodlanıp analiz edileceği uygulamalı olarak gösterilecektir.
Kontenjan: 30 kişi
Not: Bilgisayar getirilmesi gereklidir.
14:00-17:00 Paralel Oturum 3 (B-212)
  Otobiyografik Hatırlamanın İşlevi ve İşlevsizleşmesi - Sezin Öner
  Otobiyografik bellek, bireylerin başlarından geçen deneyimleri kodladıkları, sakladıkları ve geri getirmelerini sağlayan bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Bu bellek sistemi, yalnızca bilgileri, deneyimleri saklayan bir depo gibi görülmekten ziyade bireylerin kendilik algılarını belirleyen, sosyal hayatlarını yönlendiren ve diğer bilişsel işlevlerle de iletişim kurarak, bireyin duygu ve davranışlarını yönlendiren karmaşık bir yapı olarak düşünülmelidir. Bu denli çok boyutlu bir sistem olmasına rağmen, belleğimiz zaten deneyimlerin birebir kopyasını saklamayamamakta, olayların içeriğini, niteliğini bir çok kez amaca uygun değiştirerek korumaktadır. Bu bağlamda da bir çok kişi için belleğin günlük hayattaki önemi de aslında hatırlamak istediklerimizi unuttuğumuzda anlaşılmaktadır.

Kış okulunun bu modülünde otobiyografik bellek sistemi tanıtılarak depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve dejeneratif hastalıklarda bellek sisteminin nasıl farklılaştığı anlatılacaktır.
Kontenjan: 30 kişi
Not: Bilgisayar getirmek gerekmemektedir.
 

7 Ocak 2020

09:30-12:30 Oturum 4 (B-211)
  Çocuklarda Anadilde Anlatı Becerilerinin Gelişimi, Ölçümlenmesi ve Yorumlanması - Aslı Aktan-Erciyes
  Anlatı becerileri, çocukların dilbilimsel ve bilişsel becerilerinin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çocukların anlatı becerilerini araştırmak her iki alan hakkında da zenginleştirilmiş bilgi sağlar. İyi bir anlatı, olayın kimin tarafından, nerede ve ne zaman gerçekleştiğini bildirdiği gibi olayların ardındaki niyet ve amaçları ifade eden değerlendirme işlevini de içermektedir (Labov ve Waletzky,1967). İyi bir anlatı bütünsel ve tutarlı bir aktarım oluşturmak amacıyla dilbilimsel yapıların ustaca kullanımını da gerektirmektedir (Halliday ve Hasan 1976).

Kış okulunun bu modülünde dil gelişiminin farklı süreçlerinin yansıdığı anlatı becerilerinin bilimsel olarak nasıl araştırıldığına örnekler verilecektir. Örnek anlatı videoları üzerinden uygulamalı olarak transkripsiyon (deşifre) yapıldıktan sonra anlatı kurgusu ve dilbilimsel özelliklerin kodlama adımları ve verilerin analize hazır hale gelmesi gösterilecektir.
Kontenjan Sayısı: 40 kişi
Not: Bilgisayar getirilmesi gereklidir.
09:30-12:30 Oturum 5 (B-212)
  Deney Programlama Eğitimi - Ahu Gökçe
  Günümüzde bilgisayar temelli deneysel çalışmalar psikoloji alanında oldukça yaygındır. Deney programlamak için farklı programlama dilleri kullanarak kod yazılabileceği gibi, sürükle-bırak yönteminin kullanıldığı GUI bazlı programların kullanımı hem zaman hem de problem çözme açısından daha kolay ve pratiktir. Bu etkinliğin amacı, bu programlardan biri olan açık erişimli PsychoPy Builder (Peirce, 2011) programını kullanarak deney programlamaya giriş kapsamında ilk adımları tanıtmak ve örnekler üstünden ilerlemektir.

Eğitim dili Türkçedir ancak kullanılacak program İngilizce olduğundan temel İngilizce bilgisi gereklidir.
Kontenjan: 20 kişi
Not: Bilgisayar getirilmesi gereklidir.
14:00-17:00 Oturum 6 (Galata Salonu)
  Psikolojide Açık Bilim Hareketi - Onurcan Yılmaz
  Geçtiğimiz on yılda psikolojide ve genel olarak davranış bilimlerinde bir tekrarlanamama krizi ortaya çıkmıştır. Bunun sebepleri daha geniş bir sorgulamayı gerektirmekle birlikte, sorunun bir kısmı araştırmacıların yanlış istatistik uygulamalarından kaynaklanmaktadır. Bu sunumda ilk olarak araştırmacıların hipotez üretirken ve verileri analiz ederken yaptıkları P-korsanlığı (p-hacking) ve HARKing (sonuçlar bilindikten sonra hipotez üretmek) gibi sorgulanabilir araştırma pratiklerinin neler olduğu ve onlardan nasıl kaçınılacağı anlatılacaktır. Bunlardan kaçınma yollarından birisi araştırmanın hipotezlerini ve analizlerini önkayıt altına almaktır (preregistration). İkinci olarak bilimsel dergilerin anlamlı bulgu yayımlamaktaki yanlılıklarına (publication bias) değinilecek ve bunu engellemek için ortaya atılmış yeni bir yayın tipi (registered report) tanıtılacaktır. Bu konuşmadan çıkarılacak genel bir sonuç, psikolojideki yeni pratiklerin daha iyi bir bilim yapmaya imkan sağladığıdır.
Kontenjan: 60 kişi
Not: Bilgisayar getirmek gerekmemektedir.

 

Psikoloji